Twój koszyk: 0 przedmiotów - 0 PLN| Wyszukaj

 Regulamin, zwany dalej Regulaminem promocyjnej sprzedaży rzeczy.

§ 1

Organizatorem promocyjnej sprzedaży rzeczy / towarów, zwanej dalej również Promocją, jest firma PHU HAPPY PRZEMYSŁAW BIELSKI z siedzibą w Olsztynie, kod 10-764, przy ul. Tęczowej 9a, posiadająca numer NIP 739-161-86-81, zwana dalej Organizatorem.

§ 2

Promocja dotyczy rzeczy oferowanych do sprzedaży w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem www.happymum.pl

§ 3

1. Promocja dotyczy również rzeczy z kategorii Sale i Outlet.

§ 4

Promocja polega na udzieleniu nabywcy dodatkowego upustu cenowego, zwanego dalej Upustem na nabywane rzeczy w ramach jednej transakcji sprzedaży, potwierdzonej jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą, którego wysokość jest uzależniona od ilości sztuk nabywanych w ramach tej jednej transakcji sprzedaży rzeczy i wynosi:

1.   w przypadku zakupu 2 (dwóch) rzeczy – 20 % (dwadzieścia procent) od ceny rzeczy tańszej, a w przypadku gdy cena będzie równa dla dwóch rzeczy to Upust zostanie naliczony od wartości jednej
z nich.

§ 5

1. W przypadku zakupów dokonanych w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem www.happymum.pl i w przypadku odstąpienia w części przez kupującego od umowy sprzedaży, w ramach której przyznany został Upust, Organizator ponownie dokona przeliczenia wartości Upustu należnego kupującemu na zasadach opisanych w Regulaminie i poinformuje o nim nabywcę.

2.        Dokonując zakupu rzeczy objętych Promocją nabywca jednocześnie upoważnia Organizatora do potrącenia ze świadczeń jakie ma od niego otrzymać wartości świadczeń należnych Organizatorowi należnych po ponownym przeliczeniu Upustu i na potrącenie takie wyraża zgodę.

 

§ 6

Postanowienia § 5 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku odstąpienia przez nabywcę od jednostkowej transakcji sprzedaży w części z powodu wad rzeczy sprzedanej.

 

§ 7

Promocja obowiązuje od dnia 10.08.2017 r. do dnia 15.08.2017 r. lub do wyczerpania zapasów rzeczy objętych Promocją.

§ 8

Z Promocji mogą korzystać wyłącznie osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające rzeczy jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

§ 9

Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Poznaj nasze nowości oraz unikalne oferty szybciej niż inni!